Zásady ochrany osobních údajů pro řidiče

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Beam Logistics s.r.o.
se sídlem: Dlouhá 1068/59, Lobzy, 312 00 Plzeň
IČO: 094 15 173

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 39660 

Zastoupená: Jan Eisenreich, jednatel

(dále jen „Správce“), je správcem osobních údajů subjektů zpracovávaných v rámci těchto Zásad zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“).

Správce zpracovává osobní údaje subjektů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Počínaje dnem 25. května 2018 jsou osobní údaje subjektů zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů.

Dokument obsahuje informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, a to zejména o našich řidičích/uživatelích naší aplikace BELO, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

BELO je technologická platforma provozovaná společností Beam Logistics s.r.o., která propojuje poskytovatele přepravních/taxi služeb (řidiče) a mobilní zákazníky (cestující), a je přístupná prostřednictvím mobilní aplikace, resp. webových stránek.

2. Jaké osobní údaje Správce zpracovává a k jakému účelu?

Správce zpracovává osobní údaje pouze za účelem, o kterém jste byli Správcem informováni. Jednotlivé typy osobních údajů a účel zpracování odpovídá tomu, jakým způsobem byl osobní údaj Vaší osobou sdělen. Osobní údaje můžete poskytnout buď prostřednictvím webových stránek www.vezmibelo.cz nebo prostřednictvím aplikace BELO.

 

Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje subjektu: 

 • jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, e-mailovou adresu, IP adresu
 • osobní ID uživatele, číslo bankovního účtu,
 • podobizna (fotografie)
 • poloha řidičů a jízdních tras
 • povolání
 • kopii občanského průkazu a řidičského průkazu
 • technickou fotodokumentaci vozidla včetně SPZ
 • kopie výpisu z rejstříku trestů, údaje o odsouzeních řidičů za trestné činy a přestupky
 • efektivita a hodnocení řidiče
 • údaje o Vašem chování na webových stránkách Správce 
 • a další údaje veřejně dostupné.

Finanční údaje týkající se poskytování přepravních služeb nejsou považovány za osobní údaje, protože řidiči poskytují služby v rámci své ekonomické a podnikatelské činnosti.

Hlavním důvodem, proč Správce zpracovává osobní údaje svých Subjektů, je propojení cestujících s řidiči, kteří tak mohou pomoci cestujícím pohybovat se efektivněji po městech. 

Jako řidič se máte možnost na základě registračního formuláře registrovat do aplikace BELO, kde si vytvoříte uživatelský profil řidiče a prostřednictvím svého účtu využíváte naše služby. Za účelem provedení registrace a vedení a správy svého uživatelského účtu zpracovává Správce Vaše osobní údaje a to jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, e-mailovou adresu, IP adresu, čísla a údaje o licencích a osvědčeních řidiče taxi/přepravní služby, registrační značku vozidla, osobní ID uživatele. Řidičský průkaz, technickou fotodokumentaci (především technický průkaz), povolání, doklady totožnosti a výpis z rejstříku trestů jsou zpracovávány za účelem kontroly, posouzení a rozhodnutí o dodržování zákonných povinností a vhodnosti uchazeče pro pozici řidiče. Právním titulem pro zpracování Vašich osobních údajů naplnění podmínek smlouvy, tj. nezbytné údaje a opatření přijatá před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci. Uvedené údaje jsou zpracovány do okamžiku zrušení Vaší registrace, nejdéle však po dobu 5 let od Vašeho posledního přihlášení. Uvedení výše uvedených údajů je zcela dobrovolné, leč bez jejich uvedení není možné provést registraci uživatelského účtu.

Do uživatelského účtu si zcela dobrovolně můžete vložit svou podobiznu, tj. fotografii. V tomto případě tak Správce zpracovává Vaši podobiznu za účelem identifikace řidiče pro plnění služby. Právním titulem pro zpracování Vaší podobizny je souhlas se zpracováním osobních údajů. Údaje o Vaší podobizně zpracováváme do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo do smazání Vaší podobizny v uživatelském účtu.

Při Vašem užívání aplikace BELO zpracováváme za účelem poskytování služeb Vaše jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, IP adresu, adresu, osobní ID, čísla a údaje o příslušných licencích a osvědčeních řidiče, SPZ vozidla, informace o typu telefonu a lokalizační údaje, tj. GPS souřadnice od doby objednání do ukončení jízdy. Právním titulem pro zpracování uvedených údajů je nezbytnost pro splnění smlouvy, neboť jsou to nezbytné údaje pro vyřízení objednávky a zprostředkování služby cestujícímu. Poloha a jízdní trasy jsou zpracovávány především pro účely analýzy geografické oblasti a předkládání návrhů jízdní trasy řidičům. Pokud si nepřejete, aby cestující viděli vaši polohu, musíte zavřít aplikaci BELO nebo v aplikaci BELO označit, že jste offline a v danou chvíli neposkytujete přepravní služby. Lokalizační údaje a informace o typu Vašeho mobilního zařízení zpracováváme do tří let od posledního poskytnutí služby. Nezbytné údaje dokládající existenci smluvního vztahu mezi Vámi a společností, tj. jméno, příjmení a kontaktní údaje uchováváme po dobu deseti let od ukončení smlouvy. Ostatní údaje uvedené v tomto odstavci pak uchováváme po dobu pěti let od ukončení smlouvy. 

Aplikace BELO zobrazuje cestujícím fotografii, jméno řidiče a údaje o vozidle, aby mohli řidiče a vozidlo identifikovat. V aplikaci BELO uvidíte souhrny, které budou obsahovat informace o vaší efektivitě a hodnocení jakožto řidiče. Souhrny a hodnocení řidiče jsou nezbytné k zajištění poskytování spolehlivé služby cestujícím. Za účelem možnosti oslovit Vás s nabídkou služeb společnosti a produktů společnosti zpracovává Správce Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, osobní ID uživatele a lokalizační údaje. Právním titulem je Souhlas se zpracováním osobních údajů a oprávněný zájem jehož cílem je možnost zasílání speciálních nabídek a možnosti kontaktování. Uvedené údaje uchováváme po dobu trvání oprávněného zájmu, nejdéle však tří let od posledního poskytnutí služby.

Za účelem zlepšování poskytovaných služeb společností, zlepšování webových stránek a vedení reportů a statistik o užívání webových stránek zpracovává Správce údaje o Vašem chování na webových stránkách (případně pomocí tzv. cookies). Právním titulem pro zpracování těchto údajů je oprávněný zájem společnosti na zefektivňování webových stránek a měření jejich efektivnosti. Uvedené údaje jsou uchovány po dobu dvou let od poslední návštěvy webových stránek společnosti.

3. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Správce chrání a zajišťuje bezpečnost Vašich osobních údajů. Svědomitě a pečlivě vybírá své partnery, kterým tato data svěřuje a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům či k jejich jinému zneužití. Vaše osobní údaje jsou sdělovány pouze cestujícím, jejichž objednávku jste přijali. Cestující uvidí jméno řidiče, údaje o vozidle, telefonní číslo, fotografii a polohu. Cestující uvidí osobní údaje řidiče také na účtence. Cestující není oprávněn užívat údaje, které o Vás vidí v rámci aplikace BELO k jiným účelům, než pro které mu byly zpřístupněny. V závislosti na lokalitě řidiče mohou být osobní údaje sdělovány partnerům Správce. Žádný z partnerů Správce nesmí využít poskytnuté osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jim byly zpřístupněny.


Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, mohou být: 

 • poskytovatelé účetních, auditorských služeb a právních služeb a dalších obdobných služeb na základě smluvního či jiného právního vztahu,
 • provozovatelé platebních systémů pro zajištění plateb
 • osoby zajišťující chod a správu webových stránek, aplikace a počítačových systémů, cloudové služby a analytické nástroje
 • poskytovatelé služeb v rámci registrace do aplikace BELO prostřednictvím služeb třetích stran
 

Důvodem pro zpřístupnění Vašich osobních údajů třetím osobám jsou opatření nezbytná pro splnění smlouvy, vedení účetnictví, plnění daňových povinností, právní ochrana společnosti, servis webových stránek a zajištění chodu informačních systémů.

 

4. Jak dlouho Vaše osobní údaje Správce zpracovává?

Správce zpracovává Vaše osobní údaje po dobu níže specifikovanou v tomto bodu a bodu 2. tohoto souhlasu, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Údaje nezbytné pro účely vedení účetnictví budou uloženy po dobu 7 let. V případě podezření na spáchání přestupku nebo trestného činu, podvodu nebo poskytnutí nepravdivých informací budou údaje uloženy po dobu 10 let. V případě sporů budeme údaje uchovávat, dokud nebude nárok uspokojen nebo do data promlčení nároků. Na požadavek na výmaz a předání osobních údajů zaslaný e-mailem bude Správce reagovat do měsíce a uvede lhůtu na výmaz a předání.

 

5. Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Správce chrání Vámi poskytnuté osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Správce pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útokům. Správce používá taková bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení, aby pokud možno nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze osoby oprávněné k zacházení s osobními údaji. Pouze oprávnění zaměstnanci Správce a jeho partnerů mají přístup k osobním údajům a k těmto údajům smí přistupovat pouze pro účely řešení záležitostí souvisejících s používáním služby BELO (včetně sporů týkajících se přepravních služeb).

 

6. Zpracování osobních údajů cestujících.

Osobní údaje cestujících nesmíte zpracovávat bez našeho souhlasu. Žádného cestujícího nesmíte kontaktovat ani shromažďovat, zaznamenávat, uchovávat, zpřístupňovat, využívat ani analyzovat osobní údaje poskytnuté cestujícími nebo osobní údaje, které jsou vám přístupné přes aplikaci BELO, za žádným jiným účelem než za účelem poskytování přepravních služeb. Musíte dodržovat pravidla a podmínky zpracování osobních údajů cestujících uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů pro cestující (https://www.vezmibelo.cz ). Pokud porušíte požadavky na zpracování osobních údajů cestujících, můžeme zrušit váš účet řidiče a vymáhat od vás náhradu škody.

 

7. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: info@vezmibelo.cz

 

8. Jste povinni Správci souhlas udělit? Co když nebude udělen?

Vaše osobní údaje poskytujete Správci dobrovolně, v souvislosti s dobrovolným uzavřením smlouvy z Vaší strany se Správcem. Pokud nebude Váš souhlas poskytnut, bohužel nebude možno platně uzavřít smlouvu se Správcem. V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je obsažen na konci každého obchodního sdělení.

 

9. Jaká práva máte v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat (pouze však u těch osobních údajů, které nejsou zpracovávány na základě zákonných požadavků)
 • právo osobní údaje opravit či doplnit v aplikaci BELO,
 • právo požadovat omezení zpracování,
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,
 • právo požadovat přenesení osobních údajů (včetně práva bezplatně získat své zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu),
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,
 • právo na výmaz osobních údajů v určitých případech (včetně práva být „zapomenut“),

 a případně též

 • další práva stanovená v Zákoně o ochraně osobních údajů a Nařízení 
 

Výše uvedené žádostí a/nebo vyrozumění musí obsahovat údaje o jménu a e-mailové adrese Subjektu za účelem ověření, že taková žádost a/nebo vyrozumění skutečně pochází od daného Subjektu.


Pokud Správce obdrží Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, bude Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud Správce nepřijme příslušné opatření, o které požádáte, je povinna Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že v určitých případech stanovených Nařízením není Správce povinen a zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, především protože se opakuje. V takových případech Vám může Správce 

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo
 • odmítnout žádosti vyhovět.
 

Právo na výmaz můžete uplatnit kdykoliv, ale k vymazání dojde jen na základě těchto důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány společností protiprávně;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu společnosti, a pokud nebudeme schopni prokázat, že oprávněný zájem společnosti převažuje Vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
 

10. Jak můžete Správce kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na naší e-mailové adrese info@vezmibelo.cz

.

V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

11. Jaké jsou nápravné prostředky v případě porušení Vašich práv?

V případě porušení Vašich práv spojených se zpracováním Vašich osobních údajů můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Za účelem co nejrychlejšího a nejsnazšího vyřešení všech záležitostí týkajících se soukromí doporučujeme předtím, než se obrátíte na úřady, nejprve poslat veškeré stížnosti či dotazy na Správce.

 

Platnost a účinnost dne 14.5.2021