Zásady zpracování a ochrany
osobních údajů pro cestující

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Beam Logistics s.r.o.
se sídlem: Dlouhá 1068/59, Lobzy, 312 00 Plzeň
IČO: 094 15 173

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 39660 

Zastoupená: Jan Eisenreich, jednatel

(dále jen „Správce“), je správcem osobních údajů subjektů zpracovávaných v rámci těchto Zásad zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“).

Správce zpracovává osobní údaje subjektů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Počínaje dnem 25. května 2018 jsou osobní údaje subjektů zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů.
 

2. Jaké osobní údaje Správce zpracovává a k jakému účelu?

Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje subjektu: 

 • jméno a příjmení, rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo
 • platební údaje,
 • poloha cestujícího, doba a cíl cesty
 • identifikační údaje telefonu, nebo počítače s aplikací Belo
 • informace o sporech a hodnocení řidičů
 • a další údaje veřejně dostupné.

Hlavním důvodem, proč Správce zpracovává osobní údaje svých Subjektů, je propojení cestujících s řidiči, kteří tak mohou pomoci cestujícím pohybovat se efektivněji po městech. Řidičům Správce zobrazuje údaje o poloze cestujícího a telefonní číslo cestujícího za účelem zajištění efektivního vyzvednutí cestujícího. Údaje o poloze jsou shromažďovány pouze v době, kdy je aplikace Belo aktivní. Údaje o poloze mohou být použity k řešení problémů s kvalitou v souvislosti s přepravními službami. Kontaktní údaje používá Správce k upozorňování cestujících na aktualizace aplikace Belo. Správce shromažďuje údaje o jízdních trasách absolvovaných řidiči a cestujícími z důvodu geografického pokrytí, a to za účelem doporučování nejefektivnějších tras řidičům. Vaše jméno, telefonní číslo a e-mail používá Správce ke komunikaci s vámi. Platební údaje Správce zjišťuje pro účely zpracování platby cestujících za přepravní služby řidiče. Údaje ze zákaznické podpory jsou shromažďovány individuálně a ukládány pro účely řešení sporů a problémů s kvalitou služeb.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování služby sjednané s cestujícími. Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které cestující poskytnou v průběhu instalace a používání aplikace Belo. Předpokladem pro používání služby Belo je souhlas cestujících se zpracováním identifikačních údajů a údajů o poloze. Osobní údaje mohou být taktéž zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu, např. pro účely vyšetřování a odhalování podvodných plateb.

3. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Správce chrání a zajišťuje bezpečnost Vašich osobních údajů. Svědomitě a pečlivě vybírá své partnery, kterým tato data svěřuje a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům či k jejich jinému zneužití. Vaše osobní údaje jsou sdělovány pouze řidičům, kteří přijali Vaši objednávku. Řidiči uvidí jméno cestujícího, údaje o poloze, telefonní číslo. Po poskytnutí přepravní služby bude jméno a telefonní číslo cestujícího řidiči dostupné po dobu 24 hodin. To může být nezbytné, pokud řidiči potřebují vyřešit různé záležitosti v souvislosti s poskytováním služeb, např. kontaktovat cestujícího, pokud něco zapomněl ve vozidle. Zpětná vazba cestujících ohledně kvality služby řidiče je anonymní a řidiči neobdrží jméno a telefonní číslo cestujícího, který udělil hodnocení řidiči a poskytl zpětnou vazbu. V závislosti na lokalitě řidiče mohou být osobní údaje sdělovány partnerům Správce. Žádný z partnerů Správce nesmí využít poskytnuté osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jim byly zpřístupněny. Řidiči nejsou oprávněni využívat Vaše údaje k soukromým účelům, tj. uchovávat si Vaše kontaktní údaje. Řidiči musí dodržovat pravidla a podmínky zpracování osobních údajů cestujících uvedené v bodě 6 Zásad ochrany osobních údajů pro řidiče (​http://www.vezmibelo.cz ). Cestující nesmí zpracovávat osobní údaje řidičů bez našeho souhlasu. Žádného řidiče nesmíte kontaktovat ani shromažďovat, zaznamenávat, uchovávat, zpřístupňovat, využívat ani analyzovat osobní údaje poskytnuté řidičem nebo osobní údaje, které jsou vám přístupné přes aplikaci Belo, za žádným jiným účelem než za účelem poskytování přepravních služeb.


Dalšími Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, mohou být: 

 • poskytovatelé IT služeb,
 • dopravci
 • poskytovatelé účetních, auditorských služeb a právních služeb a dalších obdobných služeb na základě smluvního či jiného právního vztahu.

4. Jak dlouho Vaše osobní údaje Správce zpracovává?

Správce zpracovává Vaše osobní údaje po dobu níže specifikovanou od udělení tohoto souhlasu, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Vaše osobní údaje budou uloženy tak dlouho, jak dlouho budete mít aktivní účet cestujícího. V případě zrušení účtu budou osobní údaje vymazány z databází, pokud je nebude nezbytné uchovávat pro účely vedení účetnictví, řešení sporů nebo prevence podvodů. Bude-li váš účet zrušen, vaše finanční údaje zůstanou uloženy ještě po dalších 3 roky od poslední cesty. Údaje nezbytné pro účely vedení účetnictví budou uloženy po dobu 7 let. V případě podezření na spáchání přestupku nebo trestného činu, podvodu nebo poskytnutí nepravdivých informací budou údaje uloženy po dobu 10 let. V případě sporů budeme údaje uchovávat, dokud nebude nárok uspokojen nebo do data promlčení nároků. Na požadavek na výmaz a předání osobních údajů zaslaný e-mailem bude Správce reagovat do měsíce a uvede lhůtu na výmaz a předání s tím, že v důsledku požadavku na výmaz nebudete moci používat aplikaci Belo prostřednictvím původního účtu, který bude zrušen. Údaje ohledně historie cest budou uloženy po dobu 3 let a pak budou anonymizovány. Odinstalování aplikace Belo z vašeho zařízení nevede k vymazání vašich osobních údajů.

5. Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Správce chrání Vámi poskytnuté osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Správce pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útokům. Správce používá taková bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení, aby pokud možno nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze osoby oprávněné k zacházení s osobními údaji. Pouze oprávnění zaměstnanci Správce a jeho partnerů mají přístup k osobním údajům a k těmto údajům smí přistupovat pouze pro účely řešení záležitostí souvisejících s používáním služby Belo (včetně sporů týkajících se přepravních služeb).

6. Přímý marketing.

Vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo bude Správce používat k zasílání sdělení v rámci přímého marketingu pouze v případě, že jste tomu udělili svůj souhlas přes webové stránky správce nebo přes aplikaci Belo. Sdělení v rámci přímého marketingu může Správce personalizovat s využitím informací o tom, jak používáte služby společnosti Belo. Pokud si již nepřejete dostávat sdělení v rámci přímého marketingu, klikněte na odkaz v zápatí e-mailu Správce nebo v profilu v aplikaci Belo.

7. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: info@vezmibelo.cz

8. Jste povinni Správci souhlas udělit? Co když nebude udělen?

Vaše osobní údaje poskytujete Správci dobrovolně, v souvislosti s dobrovolným uzavřením smlouvy/zřízením účtu v aplikaci Belo z Vaší strany se Správcem. Pokud nebude Váš souhlas poskytnut, bohužel nebude možno platně uzavřít smlouvu se Správcem.

9. Jaká práva máte v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat (pouze však u těch osobních údajů, které nejsou zpracovávány na základě zákonných požadavků)
 • právo osobní údaje opravit či doplnit v aplikaci Belo,
 • právo požadovat omezení zpracování,
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,
 • právo požadovat přenesení osobních údajů (včetně práva bezplatně získat své zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu),
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech,
 • právo na výmaz osobních údajů v určitých případech (včetně práva být „zapomenut“),
 •  

 a případně též

 • další práva stanovená v Zákoně o ochraně osobních údajů a Nařízení 

Výše uvedené žádostí a/nebo vyrozumění musí obsahovat údaje o jménu a e-mailové adrese Subjektu za účelem ověření, že taková žádost a/nebo vyrozumění skutečně pochází od daného Subjektu.
Pokud Správce obdrží Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, bude Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud Správce nepřijme příslušné opatření, o které požádáte, je povinna Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření. V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že v určitých případech stanovených Nařízením není Správce povinen a zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, především protože se opakuje. V takových případech Vám může Správce 

 • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo
 • odmítnout žádosti vyhovět.

10. Jak můžete Správce kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na naší e-mailové adrese info@vezmibelo.cz

V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.
 

11. Jaké jsou nápravné prostředky v případě porušení Vašich práv?

V případě porušení Vašich práv spojených se zpracováním Vašich osobních údajů můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Za účelem co nejrychlejšího a nejsnazšího vyřešení všech záležitostí týkajících se soukromí doporučujeme předtím, než se obrátíte na úřady, nejprve poslat veškeré stížnosti či dotazy na Správce.

Platnost a účinnost dne 1.10.2020